شرکت عایق بلوک مبنا صنعت

تولید کننده انواع بلوک های دیواری عایق و سبک پرلکس

(تحت پوشش احرار فارس)
 
 

بلوک های دیواری سبک فوم دار پرلکس

(CLC)
 

بلوک های دیواری سبک پوکه ای (پوکه معدنی) پرلکس


بلوکهای دیواری سبک پوکه ای
(پوکه صنعتی لیکا) پرلکس

   
 
 
عکس پروژه های انجام شده
 
 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 b0 b1 b2 b3 b4 b6 b9 b10 b11 b11-b b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31 b32 b33 b34 b35 b36 b37 b38 b39 b40 b41 b42 b43 b44 b45 b46 b47 b48 b49 b50 b54 b55 b56 b57 b58